IPA samples

IPA samples

Practice Words for IPA Transcription

The following nonsense words have been provided as samples of the IPA sounds used in the context of other IPA sounds. You should listen carefully to these words and try to hear the individual sounds in each word. Compare what you hear with the same sounds in the vowel and consonant tables. The only symbols used in these word lists are the symbols shown in red in the IPA tables.

MONOSYLLABLES (1-50)

1

[ɬuç]

26

[waç]

2

[jøk]

27

[ɮoθ]

3

[ʈuʒ]

28

[θuχ]

4

[ɖoʈ]

29

[ʁeŋ]

5

[vjɛɬ]

30

[ɮatʼ]

6

[ɡuʃp]

31

[wɑç]

7

[tɔpʼ]

32

[ǀɔr̥]

8

[çøǀ]

33

[r̥ɛθ]

9

[ɮeɲ]

34

[wɔkʼ]

10

[ɳuʒ]

35

[ɓɛʈ]

11

[kʼɛpʼ]

36

[χɛɳ]

12

[bɑɬ]

37

[ɮaǁ]

13

[mytʼ]

38

[ɗɑʈ]

14

[røθ]

39

[tʼɑf]

15

[ɲeʃ]

40

[ɳepʼ]

16

[jiχ]

41

[çɯɖ ]

17

[pʰyr]

42

[del]

18

[ɗɑǁ]

43

[kʼøk]

19

[ʂɑʁ]

44

[ʒiç]

20

[vy]

45

[ʈʰuk]

21

[tʼaθ]

46

[tʰɔʈ]

22

[ɓɑɡ]

47

[ǃeð]

23

[nɯt]

48

[çɛθ]

24

[ɮøb]

49

[kutʼ]

25

[ɡɛt]

50

[riʒ]

MONOSYLLABLES (51-100)

51

[ɬøɖ ]

76

[ʃyʁ]

52

[bɛǃ]

77

[ɳaʒ]

53

[ʂipʼ]

78

[ǀyɳ]

54

[ǀɯǃ]

79

[ɖɔn]

55

[dakʼ]

80

[ʈuχ]

56

[ɓɑr̥]

81

[vuʈ]

57

[sɛkʼ]

82

[dub]

58

[byɬ]

83

[ɓyɬ]

59

[ʁɔχ]

84

[ʃɑʒ]

60

[kor]

85

[ʒɛpʼ]

61

[ɗyk]

86

[ɲuʈ]

62

[jotʼ]

87

[ɡyǀ]

63

[r̥øb]

88

[pɑpʼ]

64

[jupʼ]

89

[ŋyɬ]

65

[ɖøv]

90

[tʰøɖ ]

66

[toǁ]

91

[ðɑr̥]

67

[ɖoŋ]

92

[bur]

68

[kʼɑk]

93

[ɖyǁ]

69

[ʂeʂ]

94

[ʂeǃ]

70

[kyr]

95

[ɖoʒ]

71

[ɬɑç]

96

[ðɯm]

72

[sɛk]

97

[ɡiθ]

73

[jiɲ]

98

[ʐod]

74

[ʁɛŋ]

99

[ǀom]

75

[ɲem]

100

[baɲ]

DISYLLABLES

1

[tʼɑǀɑf]

11

[ʐyχɮev]

21

[veɲsɑd]

2

[mɑtʼaç]

12

[mɛɮkʼɯt]

22

[fyrok]

3

[ŋepjyr]

13

[ʐɔŋʂøb]

23

[fɛθɬoʂ]

4

[tʼyɡob]

14

[pʼuɖved]

24

[r̥ɔðɑɲ]

5

[byʁeʂ]

15

[mɛǁrɔk]

25

[χɛɡɔʈ]

6

[ʈʰuŋtɯp]

16

[mɯǀr̥ob]

26

[ɮoɮɲol]

7

[ɗaǁrot]

17

[mɔʐɮeð]

27

[çoloʁ]

8

[bupʼɛr̥]

18

[rɛʐɛʁ]

28

[wɛθǁatʼ]

9

[tɔpɔð]

19

[kɛfas]

29

[θyɖɑʐ]

10

[dyðkʼytʼ]

20

[ɖɔçwɔr]

30

[dyvɯθ]

Content owner: Department of Linguistics Last updated: 12 Mar 2020 12:18pm

Back to the top of this page