Chapter 2 vowels

Chapter 2 vowels

Felicity Cox

Cambridge University Press, 2012.

Australian English vowels

HCE

MD

Example Word

i

beat

ɪ

ɪ

bit

e

ɛ

bet

ɛə

cared

æ

æ

bat

ɐː

a

Bart

ɐ

ʌ

but

ɔ

ɒ

pot

ɔ

bought

ʊ

ʊ

put

ʉː

u

boot

ɜː

ɜ

Bert

æɪ

bait

ɑe

bite

ɔɪ

Boyd

æɔ

bout

əʉ

boat

ɪə

ɪə

beard

ə

ə

the (not ‘thee’)

Content owner: Department of Linguistics Last updated: 12 Mar 2020 12:49pm

Back to the top of this page